سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

دانشگاهى اندیشیدن، جهادى کار کردن

اعلام نمره پایان ترم مدارهاى الکتریکى 2 - ناپیوسته + یک نکته

 

اعلام نمره‌ مدارهاى الکتریکى 2 - ناپیوسته


نمره‌ى پایان‌ترم این درس با کد 02_069_22_12 که آزمون پایانى آن در روز 3 شنبه 30 خرداد 91 در جهاد دانشگاهى یزد برگزار شده بود در سایت گلستان اعلام شده است.

نمره‌ى ماکزیمم 19.3 بوده که در مقایسه با بقیه‌ى دانشجویان شایسته‌ى تقدیر و تشکر است و 20 داده شده و به بقیه‌ى نمره‌ها دقیقا" 1.3 نمره افزوده شده است. اعلام این نمره‌ها براى اطلاع دقیق هر دانشجو از کارنامه‌ى واقعى خود مى‌باشد و تأثیر میان‌ترم فقط در صورت مثبت بودن به این نمره‌ها اعمال خواهد شد. به عبارت دیگر، نمره‌ى هیچ‌کس از این که هست کم‌تر نخواهد شد.

 

ضمنا" جا دارد ضمن تقبیح رفتار معدودیى از دانشجویان به‌ویژه دو نفر از ایشان که گیجى و ترس خود را در جلسه‌ى امتحان به بقیه تسرى داده و با بر هم زدن آرامش فکرى دوستان خود، موجب افت محسوس عملکرد میانگین کل گروه شدند، به ایشان و بقیه‌ى دانشجویان عزیز یادآورى شود که حفظ آرامش و کنترل واکنش‌ها هنگام‌یى که مشکلات‌یى در فرآیند زنده‌گى و کارمان ظاهر مى‌شوند اولین لازمه‌ى موفقیت است و بهترین شما کس‌یى است که در شرایط سخت، موجب آرامش بقیه باشد، نه آن که عامل تشویش افکار و عدم تمرکز مردم بر راه حل مشکل‌شان باشد.

در هر صورت، نمره‌ى 2 نفر از این افراد که به‌قضاوت من، بیش‌ترین نقش را در آن تشویش داشتند مشمول ارفاق بیش از این نخواهد بود، مگر آن که حضورى از من، به‌نماینده‌گى از همه‌ى دوستان خود عذرخواهى کنند.

 

 


اعلام نمره مبانى الکترونیک ـ کاردانى پیوسته اشکذر

اعلام نمره‌ مبانى الکترونیک ـ کاردانى پیوسته اشکذر

نمره‌ى نهایى این درس با کد 01_408_13_14 که آزمون پایانى آن در روز 3 شنبه 30 خرداد 91 در جهاد دانشگاهى اشکذر برگزار شده بود در سایت گلستان اعلام شده است.

در این آزمون در مجموع 12 نفر شرکت کرده بودند که میانگین نمره‌ى نهایى ایشان پس از اعمال ارفاقات فراوان 14.8 شده است. به بهترین نمره‌ى آزمون طبق سنت اعلام‌شده نمره‌ى 20 داده شده و 2 نفر دیگر نیز نمره‌ى بالاى 17 کسب کرده‌اند.

هم‌چنین متأسفانه على‌رغم همه‌ى ارفاق‌ها 1 نفر نمره‌ى زیر 10 آورده است.

 


اعلام نمره تحلیل مدار الکتریکى کارشناسى کامپیوتر

اعلام نمره‌ تحلیل مدار الکتریکى - [کارشناسى] اشکذر

نمره‌ى نهایى این درس با کد 01_175_13_14 که آزمون پایانى آن در روز 3 شنبه 30 خرداد 91 در جهاد دانشگاهى اشکذر برگزار شده بود در سایت گلستان اعلام شده است.

در این آزمون در مجموع 16 نفر شرکت کرده بودند که میانگین نمره‌ى ایشان 11.0 بود اما نمره‌ى نهایى که پس از اعمال ارفاقات بى‌سابقه به دست آمده به میانگین 14.6 رسیده است. به 2 نفر که مشترکا" ماکزیمم شده بودند طبق سنت اعلام‌شده نمره‌ى 20 داده شده و به جز این دو نفر، 5 نفر دیگر نیز نمره‌ى بالاى 17 کسب کرده‌اند.

هم‌چنین متأسفانه على‌رغم همه‌ى ارفاق‌ها 4 نفر نمره‌ى زیر 10 آورده‌اند که تعداد ایشان با تعداد نمره‌هاى بالاى 18 برابر است!


اعلام نمره تحلیل مدارهاى الکترونیکى

اعلام نمره‌ تحلیل مدارهاى الکترونیکى - [کاردانى پیوسته] الکترونیک عمومى + الکترونیک 1 (84) کاردانى [ناپیوسته]

نمره‌ى نهایى این دو درس به‌ترتیب با کدهاى 01_128_22_12 و 01_044_22_12 که آزمون پایانى آن در روز 1 شنبه 21 خرداد 91 در جهاد دانشگاهى یزد برگزار شده بود در سایت گلستان اعلام شده است.

در این آزمون در مجموع 31 نفر شرکت کرده بودند که میانگین نمره‌ى نمره‌ى نهایى که پس از اعمال ارفاقات کلاسى و میان‌ترم به دست آمده 13.8 از 20 شده است. به 2 نفر که مشترکا" ماکزیمم شده بودند طبق سنت اعلام‌شده [و با چشم‌پوشى از تخلف تعطیل کلاس در چند نوبت] نمره‌ى 20 داده شده و به جز این دو نفر، 4 نفر دیگر نیز نمره‌ى بالاى 17 آورده‌اند.

هم‌چنین متأسفانه على‌رغم همه‌ى ارفاق‌ها 5 نفر نمره‌ى زیر 10 آورده‌اند که با توجه به این که تمام سؤالات بدون هیچ استثنایى از تمرین‌ها، کوییزها، مثال‌هاى حل‌شده و آزمون میان‌ترم تکرار شده بود [و در یادداشت‌هاى قبلى همین وب‌لاگ هم منتشر شده بود] مستحق ارفاق بیش‌تر تشخیص داده نشدند.


اعلام نمره مدار جبرانى

اعلام نمره‌ تحلیل مدار جبرانى ـ  هر دو گروه الکترونیک عمومى و الکتروتکنیک + مدار الکتریکى (1) ـ کاردانى

نمره‌ى نهایى این سه درس با کدهاى 01_117_22_12 ، 01_238_22_12 و 01_006_22_12 که آزمون پایانى آن در روز 5 شنبه 25 خرداد 91 در جهاد دانشگاهى یزد برگزار شده بود در سایت گلستان اعلام شده است.

در این آزمون در مجموع 45 نفر شرکت کرده بودند که میانگین نمره‌ى آن‌ها از بارم 56 نمره‌اى، 21 و ماکزیمم هم 48 بود.

میانگین نمره‌ى نهایى که پس از اعمال ارفاقات کلاسى و میان‌ترم به دست آمده بالاى 12 از 20 شده است. به ماکزیمم هم طبق سنت اعلام‌شده نمره‌ى 20 داده شده و کلا" 4 نفر نمره‌ى بالاى 17 آورده‌اند.

هم‌چنین متأسفانه على‌رغم همه‌ى ارفاق‌ها 14 نفر نمره‌ى زیر 10 آورده‌اند که با توجه به این که تمام سؤالات بدون هیچ استثنایى از تمرین‌ها، کوییزها، مثال‌هاى حل‌شده و آزمون میان‌ترم تکرار شده بود [و در یادداشت‌هاى قبلى همین وب‌لاگ هم منتشر شده بود] مستحق ارفاق بیش‌تر تشخیص داده نشدند.

 


اعلام نمره تحلیل مدارهاى الکتریکى ـ الکتروتکنیک

اعلام نمره‌ تحلیل مدارهاى الکتریکى ـ الکتروتکنیک

نمره‌ى نهایى این درس با کد 01_200_22_12 که آزمون پایانى آن در روز 5 شنبه 25 خرداد 91 در جهاد دانشگاهى یزد برگزار شده بود در سایت گلستان اعلام شده است.

در این آزمون 43 نفر شرکت کرده بودند که میانگین نمره‌ى آن‌ها از بارم 82 نمره‌اى، 37 و ماکزیمم هم 57 بود.

میانگین نمره‌ى نهایى که پس از اعمال ارفاقات کلاسى و میان‌ترم به دست آمده 12.7 از 20 است. به ماکزیمم هم طبق سنت اعلام‌شده نمره‌ى 20 داده شده و کلا" 3 نفر نمره‌ى بالاى 18 آورده‌اند.

هم‌چنین متأسفانه على‌رغم همه‌ى ارفاق‌ها 12 نفر نمره‌ى زیر 10 آورده‌اند که با توجه به این که تمام سؤالات بدون هیچ استثنایى از تمرین‌ها، کوییزها، مثال‌هاى حل‌شده و آزمون میان‌ترم تکرار شده بود مستحق ارفاق بیش‌تر تشخیص داده نشدند.

 


اعلام نمره تحلیل مدارهاى الکتریکى ـ الکترونیک عمومى

اعلام نمره‌ تحلیل مدارهاى الکتریکى ـ الکترونیک عمومى

نمره‌ى نهایى این درس با کد 01_124_22_12 که آزمون پایانى آن در روز 4 شنبه 24 خرداد 91 در جهاد دانشگاهى یزد برگزار شده بود در سایت گلستان اعلام شده است.

در این آزمون 33 نفر شرکت کرده بودند که میانگین نمره‌ى آن‌ها از بارم 90 نمره‌اى، 34 و ماکزیمم هم 67 بود.

میانگین نمره‌ى نهایى که پس از اعمال ارفاقات کلاسى و میان‌ترم به دست آمده اندک‌یى بالاى 12 از 20 است. به ماکزیمم هم طبق سنت اعلام‌شده نمره‌ى 20 داده شده و کلا" 4 نفر نمره‌ى بالاى 17 آورده‌اند.

هم‌چنین متأسفانه على‌رغم همه‌ى ارفاق‌ها 10 نفر نمره‌ى زیر 10 آورده‌اند که با توجه به این که تمام سؤالات بدون هیچ استثنایى از تمرین‌ها، کوییزها، مثال‌هاى حل‌شده و آزمون میان‌ترم تکرار شده بود مستحق ارفاق بیش‌تر تشخیص داده نشدند.


سؤالات میان ترم مدار 2

سؤالات میان‌ترم مدارهاى الکتریکى II

آزمون میان‌ترم درس مدارهاى الکتریکى 2 (کارشناسى) طبق برنامه‌ى اعلام‌شده ساعت 10 تا 12 امروز 4 شنبه 03 خرداد 91 در کلاس‌هاى 321 و 322 ساختمان دانش برگزار شد.

میان‌ترم مدار 2


نوشتن معادلات شاخه

نوشتن معادلات شاخه

این تمرین به اجراى مرحله‌ى دوم از روش منظم (سه‌مرحله‌اى) تحلیل گره مربوط مى‌شود که در جلسه‌ى روز شنبه 30 اردیبهشت 91 درس مدارهاى الکتریکى 2 (کارشناسى) جهاد دانشگاهى یزد تحویل گرفته شد. علاوه بر دانشجویان این درس، دانشجویان درس تحلیل مدارهاى الکتریکى (کاردانى) هم مى‌توانند از این نوشته سود برند.

نوشتن معادلات شاخه


حل دو تمرین ویژه تحلیل گره و مش

حل دو تمرین ویژه تحلیل گره و مش

هر دو تمرین زیر براى دانشجویان درس‌هاى مدارهاى الکتریکى 2 (کارشناسى) و تحلیل مدارهاى الکتریکى (کاردانى) لازم بوده و براى دانشجویان درس‌هاى مدارهاى الکتریکى (کامپیوتر) و مدار جبرانى (کاردانى) نیز تمرین اول مفید است.

تحلیل گره و مش

تحلیل گره و مش