سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

دانشگاهى اندیشیدن، جهادى کار کردن

نتایج آزمون میانترم الکترونیک صنعتی کارشناسی

نتایج آزمون میان‌ترم تحلیل الکترونیک صنعتی (بخش رکتی‌فایرها) کارشناسی که روز 28 آذر 94 برگزار شد از بارم 8 از این قرار است. صاحبان نمره‌هایی که با رنگ قرمز مشخص شده، برای موفقیت در این درس نیاز به آماده‌سازی بهتری دارند.

ردیف ش دانشجو میان‌ترم از 8
3 932142001 4.4
4 911183004 3.4
5 911183006 5.4
6 932142004 4.9
7 911183007 6.4
8 911183009 7.2
9 911183011 3.2
10 911183013 6.3
11 911183015 2.9
13 911183018 5.1
14 911183021 2.6
15 911183023 5.0
16 911183024 3.7
17 911183025 3.8
18 911183035 5.8
19 911183038 7.5
20 911183040 4.3
21 932142011 4.4
22 932142012 6.1
24 911183050 4.9
25 911183051 4.9
26 911183052 4.0
27 911183054 5.8
28 911183055 5.3
30 911183061 5.0
31 932142016 4.3
32 911183064 5.0
33 911183065 3.1
34 911183066 4.4
35 911183069 4.6
36 932142018 5.3
37 932142020 5.0
38 932142021 4.1
39 911183075 6.6
40 911183081 7.9