سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

دانشگاهى اندیشیدن، جهادى کار کردن

نتایج آزمون میانترم الکترونیک صنعتی کاردانی

نتایج آزمون میان‌ترم تحلیل الکترونیک صنعتی (بخش رکتی‌فایرها) کاردانی که روز 28 آذر 94 برگزار شد از بارم 8 از این قرار است. صاحبان نمره‌هایی که با رنگ قرمز مشخص شده، برای موفقیت در این درس نیاز به آماده‌سازی بهتری دارند.

ردیف ش دانشجو میان‌ترم از 8
1 921141022 4.2
2 912141003 4.5
3 931141020 2.4
4 922141039 2.9
5 931141025 6.1
6 921141083 2.8
7 921141096 4.6
8 922141012 2.5
9 922141009 3.7
10 921141138 3.5
11 931141081 2.4
12 911141137 2.9
13 921141176 3.8
14 921141196 2.5
15 921141219 3.5
29 912141004 1.5